loader image

Jak czytać?

Prezentowaną publikację można czytać na cztery sposoby:

1. Najważniejszy jest ten proponowany przez zespół redakcyjny leksykonu, zgodnie z którym Czytelnik zostaje wprowadzony w zagadnienia związane z Całunem Turyńskim i syndonologią według linearnej narracji odzwierciedlonej w tematycznym spisie treści (zakładka Spis treści).

2. Możliwa jest także nielinearna lektura publikacji przez wybranie odpowiedniego hasła z uszeregowanych alfabetycznie spisów: problemowego, osobowegogeograficznego (w zakładce Hasła) lub indeksów osobowego i geograficznego, w których znajdują się wszystkie osoby i miejsca pojawiające się w treści haseł leksykonu.

3. Filtry tematyczne pozwalają dotrzeć do hasła leksykonu, które zawiera zagadnienie szczegółowe znajdujące się w zaproponowanych grupach tematów.

4. Sposoby czytania uzupełnia ogólna wyszukiwarka pełnotekstowa, która przeszukuje wszystkie elementy haseł.

Nawigacja

Po wejściu na stronę leksykonsyndonologiczny.pl Czytelnik znajduje się na stronie głównej publikacji, na której może od razu rozpocząć lekturę lub zapoznać się z instrukcją korzystania. Dostęp do tej strony jest możliwy zawsze przez kliknięcie tytułu publikacji znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu lub kliknięcie w link „Home”.

Podczas lektury Czytelnik może zorientować się, w którym miejscu książki się aktualnie znajduje, dzięki „okruszkom” umieszczonym bezpośrednio po tytule hasła.

Ponadto w każdym momencie lektury Czytelnik ma do dyspozycji menu przy górnej i dolnej krawędzi ekranu, by móc skorzystać z trzech dostępnych sposobów korzystania z publikacji.

Wymogi techniczne

By korzystać z leksykonu, potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa. Czytać go można także na urządzeniach mobilnych, ale niektóre części układu jego zawartości mogą ulec zmianie. Rekomendowane jest czytanie z wykorzystaniem dużego monitora/wyświetlacza.

Hasło

W każdym haśle, po wspomnianym tytule i „okruszkach”, znajduje się podstawowa informacja o jego autorach, identyfikator cyfrowy hasła, którego użycie jest preferowane w przypadku ewentualnego cytowania, oraz określenie daty aktualizacji hasła.

Sprawdzenie tej ostatniej jest możliwe po kliknięciu w przycisk „Check for updates”, które stanowi połączenie z systemem na bieżąco rejestrującym aktualność wersji tekstów.

Dalej pojawia się tekst główny hasła. W przypadku niektórych haseł zawierających ilustracje jest możliwe ich powiększenie, czego dokonuje się przez kliknięcie na daną grafikę – wówczas otwiera się dodatkowe okno, które później można zamknąć znakiem X, znajdującym się w prawym dolnym rogu, obok podpisu ilustracji. Część ilustracji została pogrupowana tematycznie i utworzyła minigalerie, których zawartość można przesuwać za pomocą strzałek znajdujących się na lewej i prawej krawędzi.

Strzałki znajdują się również w animacji prezentującej Kalendarium wydarzeń związanych z Całunem Turyńskim. Kliknięcie w nie spowoduje przesunięcie kropki na osi czasu oraz przełączenie widoku wydarzenia i komentarza.

Forma hipertekstowa umożliwiła wprowadzenie wielu odnośników wewnętrznych (pomiędzy zawartością leksykonu) oraz zewnętrznych (do źródeł informacji poszerzających kontekst lektury). Pierwsze z nich zostały wyróżnione równocześnie kolorem oraz za pomocą strzałki , a drugie jedynie kolorem.

Niektóre linki odnoszą się do miejsc znajdujących się w tym samym haśle i prowadzą do ilustracji lub przypisu tekstowego.

Przypisy bibliograficzne zostały oznaczone w nawiasach okrągłych zawierających tekst podkreślony przerywaną linią. Po najechaniu myszką na ten fragment pojawia się dodatkowe okienko z poszerzoną informacją bibliograficzną.

Wszystkie artykuły hasłowe zostały opatrzone bibliografiami zawierającymi – o ile było to możliwe – odnośniki do poszczególnych cytowanych publikacji (URL lub DOI). Artykuł hasłowy jest zakończony bardziej rozwiniętą informacją o jego twórcy.

Informacja zwrotna

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać za pomocą adresów podanych w zakładce Kontakt.

error: Content is protected !!