loader image

Autorzy haseł

dr hab. Karolina Aszyk
Uniwersytet Gdański

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, adiunkt w Zakładzie Systemów Medialnych i Komunikacji Masowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Kontakt: k.aszyk[at]ug.edu.pl

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Od 1991 r. pracuje na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie). Od 1994 r. wykładowca Pisma Świętego i archeologii biblijnej. Od 2008 r. kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej na Wydziale Teologicznym UPJPII. W latach 2012-2019 prodziekan Wydziału Teologicznego UPJP II, w roku 2019/2020 kierownik kierunku Teologia. Specjalizuje się w badaniach Listu do Hebrajczyków, archeologii i teologii biblijnej oraz w poznawaniu środowiska biblijnego. Od 1992 r. organizuje regularne wyjazdy na Bliski Wschód (Izrael, Egipt, Jordania, Turcja, Grecja) w postaci wypraw badawczych dla studentów (archeologia, biblistyka) oraz pielgrzymek w celach religijnych, edukacyjnych i poznawczych; współpracuje z biurami podróży i turystyki (kościelnymi i świeckimi). Posiada licencje pilota wycieczek oraz animatora pielgrzymek na Izrael. Kierownik Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Zarządu Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników Grup Turystycznych Gaudeamus.

Kontakt: roman.bogacz[at]upjp2.edu.pl

dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mediewista i historyk epoki wczesnonowożytnej, absolwent magisterskich i doktoranckich studiów historycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2008 r. związany zawodowo z Papieską Akademią Teologiczną, obecnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2012-2016 był wicedyrektorem Instytutu Historii Sztuki i Kultury, w latach 2016-2019 prodziekanem Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, a obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Historii Nowożytnej Instytutu Historii oraz kierownika kierunku Historia UPJPII. Jest autorem ok. 200 publikacji dotyczących głównie historii Kościoła i biografistyki elit kościelnych, intelektualnych oraz politycznych. Jest członkiem Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk, Komisji Historycznej PAN oddział w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Centrum Syndonologicznego, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a także kolegiów redakcyjnych czasopism: „Husitský Tábor”, „Wadoviana”, Przegląd Historyczno-Kulturalny” i „Folia Historica Cracoviensia”.

Kontakt: tomasz.graff[at]upjp2.edu.pl

dr Marcin Grala
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Mediewista, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej tej uczelni. Zajmuje się historią Rusi ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła wschodniego na obszarze Bizancjum i średniowiecznej Słowiańszczyzny. Członek Polskiego Towarzystwa Bizantynologicznego.

Kontakt: marcin.grala[at]upjp2.edu.pl

mgr Miłosz Grygierczyk

Absolwent filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1998) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2000), Szkoły Dyplomatycznej w Madrycie (2005) i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Madrycie (2005). Ukończył także studia doktoranckie z historii w Polskiej Akademii Nauk (2007) i studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych języka angielskiego w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie (2019).

Kontakt: miloszek1712[at]netscape.net

prof. dr hab. Jan S. Jaworski
Uniwersytet Warszawski

Emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania w zakresie elektrochemii związków organicznych (spis publikacji). Od 1982 r. śledzi badania naukowe Całunu Turyńskiego i popularyzuje je w licznych artykułach i wykładach. Związany z Polskim Centrum Syndonologicznym w Krakowie od czasu jego powstania.

Kontakt: jaworski[at]chem.uw.edu.pl

mgr Mariusz Kiełbasa, LC
Polskie Centrum Syndonologiczne w Krakowie

Magister inżynier inż. fizyki komputerowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz magister teologii na Papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie. Delegat Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie oraz dyrektor Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Przełożony wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa w Krakowie. Były dyrektor Domu Apostołów w Krakowie. Na co dzień duszpasterz oraz kierownik duchowy.

Kontakt: mkielbasa[at]legionisci.org

prof. dr hab. Wojciech Kucewicz
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Pracownik naukowy na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest specjalistą z zakresu krzemowych detektorów promieniowania jonizującego, którymi zajmuje się od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych w akceleratorach na wiązkach przeciwbieżnych. Uczestniczył w pionierskich pracach związanych z budową krzemowych detektorów wierzchołka w Europejskim Centrum Badań Jądrowych – CERN w Szwajcarii. Brał udział w budowie detektorów krzemowych dla kilku eksperymentów fizyki wysokich energii. Od 2000 r. zajmuje się również rozwojem systemów pomiarowych opartych na fotopowielaczach krzemowych. Przez wiele lat pracował i prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych: Uniwersytecie w Mediolanie, Uniwersytecie w Ferrarze, Uniwersytecie Insubria w Como (Włochy), Uniwersytecie w Strasbourgu (Francja), Uniwersytecie Illinois w Chicago (USA) oraz Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy). Był kierownikiem lub głównym wykonawcą siedmiu grantów krajowych i pięciu grantów europejskich. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 700 publikacji i trzy patenty międzynarodowe. Był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (2016-2020) oraz wielokrotnie członkiem ministerialnych zespołów doradczych. Jest współpracownikiem Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie.

Kontakt: kucewicz[at]agh.edu.pl

dr Joanna Małocha
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historyk, archiwista i archeolog; wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, obecnie zatrudniona w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje świadectwa kultu męczenników i miejsc świętych. Ubocznie zajmuje się także sztuką i literaturą egipskich chrześcijan oraz metodyką nauczania języka koptyjskiego.

Kontakt: joanna.malocha[at]upjp2.edu.pl

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Autor licznych książek.

Kontakt: j.naumowicz[at]uksw.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pracownik w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, dialogu międzyreligijnym, syndonologii, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na własnej stronie internetowej. Autor ponad 300 publikacji naukowych.

dr hab. Jakub S. Prauzner-Bechcicki, prof. UJ 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, samodzielny pracownik Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących procesów w silnych polach laserowych, mikroskopii bliskich oddziaływań, polimeryzacji na powierzchniach tlenków metali, tworzenia nanostruktur organicznych i funkcjonalizacji powierzchni, zastosowania fizyki do potrzeb konserwacji i restauracji dzieł sztuki, kwantowej informatyki. Autor kilku artykułów o charakterze popularnonaukowym.

Kontakt: jakub.prauzner-bechcicki[at]uj.edu.pl

mgr Krzysztof Sadło
Polskie Centrum Syndonologiczne w Krakowie

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2011). Ukończył także studia doktoranckie z nauk o polityce na tej uczelni. Wieloletni kurator wystawy „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor Komitetu Ewangelizacyjnego Polskiego Centrum Syndonologicznego. Często podróżuje po Polsce z wykładami o Całunie i na tematy pokrewne. Animator kultury w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, redaktor naczelny portalu franciszkanska3.pl, publicysta i twórca reportaży dokumentalnych. Lider i założyciel katolickiej wspólnoty Koinonia działającej w Krakowie. Prywatnie miłośnik górskich wędrówek.

Kontakt: krzysztof.sadlo[at]gmail.com

prof. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Współtwórca i pierwszy kierownik II Katedry i Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Autor ponad 400 publikacji naukowych oraz autor lub redaktor dziewięciu monografii w zakresie bioetyki. Członek Krajowej Komisji Egzaminacyjnej CMKP w dziedzinie kardiologii. Recenzent w czterech czasopismach naukowych oraz członek Rady Naukowej czterech czasopism naukowych. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu oraz Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy. Przewodniczący Komisji Bioetycznej Bydgoskiej Izby Lekarskiej, przewodniczący Zespołu Etycznego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, a także były przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Kontakt: bizkard[at]by.onet.pl

prof. dr hab. Zbigniew Treppa
Uniwersytet Gdański

Profesor zwyczajny w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Antropologii Obrazu, współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie, członek Sekcji Syndonologicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W pracy badawczej podejmuje zagadnienia teologii wizualnej, stosując narzędzia semiotyki obrazu, analizuje artefakty kultu religijnego oraz właściwości strukturalne obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych (gr. acheiropoietos). Ostatnio opublikował Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego (Gdańsk 2021).

Kontakt: zbigniewtreppa[at]icloud.com

dr Bartłomiej Wołyniec
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historyk epoki nowożytnej. Absolwent studiów historycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie historia na Wydziale Historycznym UJ. Od 2020 r. związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się dziejami Kościoła w okresie nowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności biskupów krakowskich, oraz naukami pomocniczymi historii. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz kolegium redakcyjnego czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”.

Kontakt: bartlomiej.wolyniec[at]upjp2.edu.pl

error: Content is protected !!