loader image

Polskie Centrum Syndonologiczne

Home » Hasła przedmiotowe » Polskie Centrum Syndonologiczne

Mariusz Kiełbasa
Polskie Centrum Syndonologiczne w Krakowie

Zostało powołane w 2017 r. jako Delegacja Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego (MCS) w Turynie z inicjatywy jego ówczesnego dyrektora – dr. Gian Marii Zacconego – we współpracy z o. Mariuszem Kiełbasą LC.

Celem Centrum jest jednoczenie, motywacja i koordynacja polskiego środowiska związanego z Całunem Turyńskim, by prowadzić wspólne inicjatywy, zarówno na polu naukowym, edukacyjnym, jak i duszpasterskim w Polsce oraz wśród Polonii. Tak zarysowany zakres działań jest realizowany w szczególności poprzez: prowadzenie badań nad Całunem w różnych dziedzinach naukowych, rozpowszechnianie wiedzy o Całunie i wszystkim, co się z nim wiąże, wykorzystywanie Całunu do ewangelizacji, koordynowanie powyższych działań na poziomie krajowym i wśród Polonii, a także dbanie o prawdziwość i rzetelność przekazywanych informacji.

Dyrektorem PCS jest delegat mianowany przez MCS. Osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji powołuje trzech dyrektorów odpowiedzialnych za działania poszczególnych komitetów: naukowego, edukacyjnego i duszpasterskiego, z którymi tworzy wspólnie Kolegium Dyrektorów PCS. Członkiem Centrum można stać się przez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia i po zaakceptowaniu jej przez Kolegium Dyrektorów PCS. Raz do roku Dyrektor PCS zwołuje Zjazd Członków PCS, w którym mają prawo brać udział wszystkie osoby należące do PCS. Każdy z Komitetów PCS może działać niezależnie od siebie, rezultaty swoich działań przedstawia pozostałym członkom PCS co najmniej raz na pół roku na corocznym Zjeździe Członków PCS.

Uroczystego otwarcia PCS dokonano 21 października 2017 r. – w wigilię liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II – w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Z tej okazji zorganizowany został I Dzień Całunu w Krakowie, w którym wzięli udział liczni goście z Polski oraz zagranicy, wraz z delegacją MCS z Turynu z jego ówczesnym dyrektorem dr. G.M. Zacconem. Na zakończenie uroczystą mszę św. odprawił kard. Stanisław Dziwisz, który pięć lat wcześniej osobiście pobłogosławił wystawę „Kim jest Człowiek z Całunu?”, nad której pieczą czuwa obecnie PCS. W 2017 r. dzieło PCS pobłogosławił oraz nawiedził osobiście abp Marek Jędraszewski.

Działalność PCS była impulsem do zorganizowania kolejnych dwóch dni Całunu (II Dzień Całunu w Krakowie w 2018 r. oraz III Dzień Całunu w Miechowie w 2019 r.), serii interdyscyplinarnych seminariów syndonologicznych (we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Gdańskiego) oraz podjęcia prac nad projektem Cyfrowego Leksykonu Syndonologicznego. Pod patronatem polskiej delegacji MCS ukazało się również kilka publikacji naukowych. Działalność Centrum można śledzić na jego stronie internetowej.

Bibliografia

Jędraszewski M., Błogosławieństwo Księdza Metropolity, Polskie Centrum Syndonologiczne, [on-line:] https://calun.info/o-wystawie/blogoslawienstwo/ – 10 VII 2022.

md//bd, Powstało Polskie Centrum Syndologiczne, Ekai.pl, 22 X 2017, [on-line:] https://www.ekai.pl/krakow-powstaje-polskie-centrum-syndologiczne/ – 10 VII 2022.

Publikacje, Polskie Centrum Syndonologiczne, [on-line:] https://calun.info/pcs/publikacje/ – 10 VII 2022.

Źródła ilustracji

1.-4. Zbiory i własność Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie

Mariusz Kiełbasa

Magister inżynier fizyki komputerowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz magister teologii na Papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie. Delegat Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego w Turynie oraz dyrektor Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Przełożony wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Księży Legionistów Chrystusa w Krakowie. Były dyrektor Domu Apostołów w Krakowie. Na co dzień duszpasterz oraz kierownik duchowy.

error: Content is protected !!