loader image

Ziółkowski Zenon Piotr (ur. 1927)

Home » Hasła osobowe » Ziółkowski Zenon Piotr (ur. 1927)

Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Polski biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, popularyzator teologii, autor książek o tematyce religijnej, publicysta, syndonolog. Jego pierwsze publikacje syndonologiczne pojawiły się w pierwszej połowie lat 70. XX w. Źródłem jego zainteresowań Całunem Turyńskim była dłuższa obecność w Turynie i możliwość kontaktu z wystawianym płótnem oraz uczestnictwo w wizytach papieża Jana Pawła II w tym mieście, którą Ziółkowski relacjonował w polskiej prasie. Wcześniej brał udział w zagranicznych sympozjach na temat Całunu, w tym w Londynie w 1977 r.

Jako pierwszy zestawił polskie publikacje syndonologiczne, których spis bibliograficzny dołączono w 1983 r. do przetłumaczonej na język polski pracy Iana Wilsona Całun Turyński. Rok 1994 przyniósł jego pierwsze większe, samoistne opracowanie popularnonaukowe pt. Spór o Całun Turyński. Relikwia męki Pańskiej w świetle najnowszych badań naukowych (wyd. 2 – 1996), a w 2011 r. Ziółkowski opublikował drugą książkę o Całunie pt. Całun Turyński. Milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania, w której zapoznaje czytelnika z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi turyńskiego płótna, samemu opowiadając się za jego autentycznością i starożytnym pochodzeniem. W jego przekonaniu jest ono Całunem Jezusa, w którym złożono Jego ciało do grobu. Ziółkowski nie stroni zarówno w swych publikacjach, jak i w działalności popularyzacyjnej od dewocyjnego ujęcia przedstawianej problematyki. Jest to cecha całego jego piśmiennictwa religijnego, obejmującego obszar biblistyki, historii i duchowości Jana Pawła II, ojca Pio, siostry Faustyny oraz syndonologii.

Bibliografia

Pilarczyk K., Polska bibliografia syndonologiczna (1900-2020), [w:] idem, Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa 2020, s. 475-504.

Pilarczyk K., Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji, „Collectanea Theologica” 2018, t. 88, nr 2, s. 32-33, https://doi.org/10.21697/­ct.2018.88.2.02.

Bibliografia syndonologiczna

Ziółkowski Z., Elektroniczne badania nad życiem i śmiercią Jezusa. Ten spór trwa już od wieków, „Słowo Powszechne” 1973, t. 27, nr 197, s. 3-4, il.

Ziółkowski Z., Śladami Chrystusa. Krzyż i Całun, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1973, t. 21, nr 14 (1021), s. 3, il.

Ziółkowski Z., Całun grobowy Jezusa. Zagadka archeologiczna (1-4), „Kierunki” 1974, t. 18, nr 34, s. 1, 4, il.; nr 35, s. 4, il.; nr 36, s. 4; nr 37, s. 4, il.

Ziółkowski Z., Całun Turyński w świetle najnowszych badań, „Życie i Myśl” 1974, t. 24, nr 4, s. 23-31, il.

Ziółkowski Z., Mandylion. Śladami Całunu Turyńskiego, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1974, nr 14, s. 1, 3, il.

Ziółkowski Z., Międzynarodowy Kongres o Całunie Turyńskim [Londyn], „Słowo Powszechne” 1977, t. 31, nr 269, s. 6-7.

Ziółkowski Z., Człowiek z Całunu Turyńskiego, „Słowo Powszechne” 1978, t. 32, nr 223, s. 6-7.

Ziółkowski Z., O Całunie Turyńskim – nie wszystko, „Słowo Powszechne” 1978, t. 32, nr 217, s. 7, il.

Ziółkowski Z., Tajemnica Całunu Turyńskiego,cz. 1-6, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1978, cz. 1, nr 27, s. 1, 3, il.; cz. 2, W cieniach i blaskach historii, nr 28, s. 3, il.; cz. 3, Malowidło czy antyczna relikwia, nr 29, s. 3-4, il.; cz. 4, Makabryczne fałszerstwo?, nr 30, s. 3, il.; cz. 5, Chrystus czy ktoś inny, nr 31, s. 3-4, il.; cz. 6, Ewangelie przeciw autentyczności, nr 32, s. 3-4, il.

Ziółkowski Z., Najnowsze badania naukowe nad Całunem Turyńskim, „Życie i Myśl” 1979, t. 29, nr 7-8, s. 58-74, il.

Ziółkowski Z., Jan Paweł II w mieście Całunu, „Kierunki” 1980, t. 25, nr 15, s. 4, il.

Ziółkowski Z., Średniowieczne fałszerstwo?, „Kierunki” 1981, t. 26, nr 38, s. 4, il.

Ziółkowski Z., Całun Turyński. Świadectwo zmartwychwstania Chrys­tusa, „Zorza” 1982, nr 1, s. 4-5, il.

Ziółkowski Z., Całun Turyński w literaturze polskiej (układ chronologiczny), [w:] I. Wilson, Całun Turyński, tłum. J. Piątkowska, Kraków 1983, s. 343-346.

Ziółkowski Z., Jedna z tajemnic Całunu Turyńskiego, „Kierunki” 1984, t. 30, nr 5, s. 1, 5, il.

Ziółkowski Z., Całun Turyński nadal strzeże swojej tajemnicy, „Zorza” 1989, nr 2, s. 8.

Ziółkowski Z., Czy Chrystus „stracił Całun”, wywiad z (…), „Słowo Powszechne” 1989, t. 42, nr 2, s. 8-9.

Ziółkowski Z., Całun Turyński – zagadka fotograficzna, „Słowo Powszechne” 1990 [z 10-12.08], t. 43, il.

Ziółkowski Z., Spór o Całun Turyński. Relikwia Męki Pańskiej w świetle najnowszych badań naukowych, Warszawa 1994, 190 ss., [16] s. tabl., fot., il. (także: wyd. 2, 1996). Ziółkowski Z., Całun Turyński, „Miejsca Święte” 1998, nr 4 (16), s. 9-23.

Ziółkowski Z., Całun Turyński, „Niedziela” 1998, nr 14, s. 10, il.

Ziółkowski Z., Znak 2010 roku. Od 10 kwietnia do 23 maja 2010 roku będzie wystawiony Całun Turyński, „Miejsca Święte” 2010, nr 4 (160), s. 4-10, il., fot.

Ziółkowski Z., Całun Turyński. Milczący świadek męki, śmierci i zmar­twy­chwstania, Warszawa 2011, 224 ss.; [tłumaczenia] O. Petrosillo, E. Marinelli, Całun Turyński. Relikwia czy falsyfikat. Krytyka ostatniego datowania, tłum. Z. Ziółkowski, Warszawa 1993, 284 ss., il.

Ziółkowski Z., „Całun Turyński” I. Wilsona [recenzja], „Życie i Myśl” 1984, t. 33, nr 3, s. 102-105.

Ziółkowski Z., Książka Roku Odkupienia, „Kierunki” 1984, t. 29, nr 4, s. 4.

Źródło ilustracji

Zbiory prywatne, https://calun.info/wp-content/uploads/2018/11/Syndonolodzy_CT2018.pdf

Krzysztof Pilarczyk

Pracownik w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, dialogu międzyreligijnym, syndonologii, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na własnej stronie internetowej. Autor ponad 300 publikacji naukowych.

error: Content is protected !!