loader image

Fenrych Władysław (1927-2002)

Home » Hasła osobowe » Fenrych Władysław (1927-2002)

Krzysztof Pilarczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1952), długoletni pracownik Kliniki Hematologii Akademii Medycznej w Poznaniu (1957-1984), prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. Analityki Medycznej (1993-1996). Odbył staże naukowe w Oklahoma Research Foundation w Oklahoma City w USA (1967-1968) i Instytucie Chemii Organicznej i Biochemii w Pradze (1971). Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Zafascynowany historią Całunu Turyńskiego był jednym z nielicznych polskich członków towarzystw syndonologicznych w Turynie, Rzymie oraz USA. Współpracował ze →Stanisławem Waliszewskim. W zakresie syndonologii łączyło ich instytucjonalnie krakowskie Studium Syndonologiczne. Władysław Fenrych dał się poznać jako znawca Całunu, zwłaszcza w obszarze związanych z nim badań hematologicznych. Stanisław Waliszewski zaprosił go do współpracy nad książką Całun Turyński dzisiaj, powierzając mu opracowanie rozdziału o śladach krwi na Całunie. On również do trzeciego, uzupełnionego wydania tejże książki (1993) napisał polemikę w obronie autentyczności Całunu, wykazując, że badania dotyczące datowania Całunu przeprowadzone w 1988 r. w trzech ośrodkach (Tucson, Oxford i Zurych) są niezgodne z metodologią naukową, a wydany przez badaczy werdykt jest nieuzasadniony. Aktywność syndonologiczną W. Fenrych wykazywał nie tylko przez publikacje, ale także przez udział w sympozjach zarówno krajowych (np. w 1991 r. w Łodzi, zorganizowanym przez bp. Adama Lepę), jak i międzynarodowych (1993 – Rzym; 1998 – Turyn; 2000 – Orvieto). Utrzymywał również kontakty naukowe z syndonologami amerykańskimi ze stowarzyszenia związanego z Projektem Badawczym Całunu Turyńskiego (ang. Shroud of Turin Research Project, →STURP). W 2000 r. zorganizował w Poznańskim Towarzystwie Naukowym spotkanie ze znaną syndonolog włoską Emanuelą Marinelli, której książka Całun. Obraz „niemożliwy”? ukazała się w polskim tłumaczeniu Waldemara Polczyka we Wrocławiu (1999). Jeszcze w 2001 r., na rok przed śmiercią, referował w Polsce wyniki światowego kongresu syndonologicznego w Dallas.

Bibliografia

Pilarczyk K., Polska bibliografia syndonologiczna (1900-2020), [w:] idem, Studia z biblistyki, apokryfistyki, judaistyki i syndonologii, Warszawa 2020, s. 475-504.

Pilarczyk K., Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji, „Col­lec­tanea Theologica” 2018, t. 88, nr 2, s. 28-29, https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02.

Waliszewski S., Badacz Całunu Turyńskiego [Władysław Fen­rych], „Przewodnik Katolicki” 2003, nr 35.

Bibliografia syndonologiczna

Fenrych W., Krew na Całunie nie jest zagadką, rozm. z doc. (…), „Za i Przeciw” 1984, nr 29 (1419), s. 18-19.

Fenrych W. (z S. Waliszewskim), Krwawe plamy na Całunie a współczesna hematologia, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987, s. 133-146 (także: wyd. 3, 1994, s. 135-146).

Fenrych W., Świadectwo Całunu o zmartwychwstaniu Chrystusa, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1987, s. 147-150 (także: wyd. 3, 1994).

Fenrych W. (z B. Makiejem, J. Dołęgą-Chodasiewiczem, S. Wali­szewskim), L’influenza del reliquiario sulla datazione della Sindone col C-14, „Collegasmento pro Sindone” [Roma] 1989, nr 2 (marzo), s. 34-35.

Fenrych W. (z S. Waliszewskim), Chusta z Oviedo, „W Drodze” 1993, t. 21, nr 6 (238), s. 94-98.

Fenrych W., Całun Turyński. Oryginał czy falsyfikat, „Przewodnik Katolicki” 1993, t. 99, nr 40, s. 6.

Fenrych W., Próba dziewięciu, [w:] S. Waliszewski, Całun Turyński dzisiaj, Kraków 1994, s. 153-157.

Fenrych W., Tajemnica Całunu Turyń­skiego i Chusty z Oviedo, rozm. K. Szatkowska, „Sta Allegro” [Poznań], nr 38, 1997, s. 2-3.

Fenrych W., Badania naukowe Całunu Turyń­skiego, „Postępy Medycyny Sądowej i Krymi­nologii” 1998, t. 4, s. 161-172.

Fenrych W., Modliłem się przy Całunie Turyńskim, „Maryjna Wspólnota” 1998, nr 7-8, s. 2-3, il.

Fenrych W., Refleksje z okazji wysta­wienia Całunu Turyńskiego (18.4.-14.06.1998), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1998, t. 51, nr 3, s. 215-217, https://doi.org/­10.21906/­rbl.677.

Fenrych W., Shroud of Turin – Research Subjects: Proceedings of the Hemp, Flax and Other Bast Bibrous Plants-Production, Technology & Ecology Symposium: The Meeting of the FAO Extraction and Processing Working Group, „Włókna Naturalne” [wyd. spec.] 1998, nr 1, s. 13-17, il.

Fenrych W., Wymowne świadectwo śmierci i zmartwychwstania, rozm. J. Knie-Górna, „Przewodnik Katolicki” 1998, t. 104, nr 31, s. 10-12, il.

Fenrych W., Całun Turyński – niezwykła relikwia oraz zabytek archeologiczny, „Ars Senescendi. Zeszyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poz­na­niu” 1999, nr 3, s. 89-95.

Fenrych W., III Między­narodowy Kongres „Całun a nauka”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1999, t. 52, nr 1, s. 51-62, https://­doi.org/­10.21906/rbl.1782.

Fenrych W., Badania naukowe Całunu Turyńskiego, [w:] Biblia w roku 2000. Teksty wykładów wygło­szonych na sympozjum naukowym zorganizo­wanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk i Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 7 czerwca 2000 roku, red. A. Wójtowicz, Poznań 2000, s. 61-75, 2 fot.

[tłumaczenia] P. Rinaldi, The Man in the Shroud, London 1974, fragm.: Całun Turyński, przeł. z ang. W. Fenrych, „Przewodnik Katolicki, t. 82, nr 15, 1976, s. 4-5, il.

I. Wilson, Całun Turyński, przeł. z ang. W. Fenrych, K. Karwowska, E. Waliszewska, Poznań 1984, ss. 222, 16 tabl. (wyd. 2, Kraków 1984, ss. 280; wyd. 3, 1985).

Źródło ilustracji

Internet, http://biochemfarm.ump.edu.pl/sylwetki-kierownikow (użytek edukacyjny)

Krzysztof Pilarczyk

Pracownik w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich, współpracownik Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie. Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej, początkach chrześcijaństwa, dialogu międzyreligijnym, syndonologii, kulturze książki żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Aktywność naukową dokumentuje na własnej stronie internetowej. Autor ponad 300 publikacji naukowych.

error: Content is protected !!