loader image

Fanti Giulio (ur. 1956)

Home » Hasła osobowe » Fanti Giulio (ur. 1956)

Jakub S. Prauzner-Bechcicki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor inżynier (Uniwersytet w Padwie, 1982), nauczyciel akademicki. Od roku 1989 pracownik Uniwersytetu w Padwie, obecnie na stanowisku profesora (wł. professore associato confermato) na Wydziale Inżynierii Przemysłowej. Jeden z założycieli Uniwersyteckiego Centrum Studiów Kosmicznych CISAS „G. Colombo” na Uniwersytecie w Padwie (Fanti, Curriculum). Działał w zespołach pracujących przy projektach kosmicznych, m.in. sondy Giotto (do badań komety Halleya), sondy Cassini-Huygens (do badań Saturna). Od drugiej połowy lat 90. XX w. prowadzi intensywne badania nad Całunem Turyńskim, które koncentrują się na czterech obszarach:

  1. Natura i hipotezy powstania obrazu na Całunie (→Hipotezy powstania obrazu na Całunie).
  2. Nowe techniki wyznaczania wieku tkanin i datowanie Całunu (→Badanie wieku Całunu).
  3. Drobiny pobrane z Całunu.
  4. Człowiek owinięty w Całun (→Egzegetyczno-medyczne aspekty śmierci Jezusa).

W kwestiach dotyczących obrazu na Całunie profesor Fanti jest zwolennikiem hipotezy, w której istotnym elementem powstania wizerunku jest tzw. wyładowanie koronowe czy inaczej wyładowanie niezupełne (→Hipotezy powstania obrazu na Całunie). Swoje stanowisko w tej materii przedstawia w wielu pracach opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz prezentowanych na konferencjach (zob. np. Fanti 2011; Fanti 2010a; Fanti 2010b; Fanti 2015; Fanti et al. 2005; Fanti, Lattarulo, Scheuermann 2005; Fanti et al. 2010; Lazzaro et al. 2010), jak również w napisanych popularnonaukowych publikacjach książkowych (zob. np. Fanti, Malfi 2020).

Kolejnym obszarem badań, któremu profesor Fanti poświęca w swej działalności sporo uwagi, jest zagadnienie datowania Całunu. Mając świadomość trudności towarzyszących określaniu wieku tkanin metodą datowania radiowęglowego, Fanti zaproponował szereg metod badania wieku tekstyliów łącznie określanych jako metody opto-mechaniczne (Fanti, Malfi 2013; Fanti, Basso 2017; Fanti, Malfi, Crosilla 2015; Fanti et al. 2013; Bonizzoni et al. 2016; De Caro et al. 2019; De Caro et al. 2022). Zastosował je w →badaniach wieku Całunu, otrzymując wynik dotyczący czasu powstania tkaniny w przedziale od 120 przed Chr. do 292 po Chr. (Fanti, Malfi, Crosilla 2015). Nadto wzmacnia swoją argumentację na rzecz wcześniejszego wieku Całunu poprzez prezentację dość rozbudowanych badań numizmatycznych (Fanti, Malfi 2020). Badania te polegają na porównaniu wizerunku Człowieka z Całunu z wizerunkami Chrystusa z monet bitych w Cesarstwie Bizantyjskim i w państwach pozostających pod jego wpływem kulturowym od końca VII do połowy XV w. Na podstawie otrzymanych w ten sposób wyników Fanti skłania się ku hipotezie, że wizerunek Człowieka z Całunu stanowił pierwowzór dla przedstawień Chrystusa na badanych monetach. Oznaczałoby to, że Całun był znany przynajmniej niektórym bizantyjskim mincerzom, co stałoby w sprzeczności z wiekiem sugerowanym przez badania radiowęglowe (te ustalają wiek na 1325±65 po Chr. – Damond et al. 1989). Jak przyznaje sam profesor Fanti, wspomniane badania numizmatyczne spotkały się z dość znaczną krytyką ze strony historyków (Fanti, Malfi 2020).

Giulio Fanti, będąc w posiadaniu próbek pobranych z Całunu przy okazji działania projektu →STURP (Fanti, Malfi 2020), prowadzi również badania dotyczące drobin pochodzących z Całunu. Między innymi przedstawia wyniki dotyczące analizy pozostałości krwi na włóknach z Całunu (Carlino et al. 2017; Laude, Fanti 2017) i obecności drobin nieorganicznych (Fanti, Malfi 2020). Nadto w swych badaniach Fanti próbuje pozyskać dodatkowe informacje dotyczące Człowieka, którego wizerunek jest widoczny na Całunie. Dotyczy to zarówno sposobu ułożenia ciała, owinięcia go w tkaninę (Fanti, Malfi 2020), jak i śladów męki poprzedzającej śmierć, np. analiza śladów biczowania (Faccini, Fanti 2010).

Profesor Fanti, wraz z Mariem Latendressem, Emanuelą Marinelli i Raymondem Rogersem, zainicjował powstanie grupy dyskusyjnej The Shroud Science Group zrzeszającej w roku 2019 ponad 150 badaczy zajmujących się badaniami Całunu (Fanti, Malfi 2020). Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji (artykułów naukowych i popularnych, wykładów, książek) dotyczących zagadnień związanych z badaniem Całunu. W polskim tłumaczeniu ukazała się nakładem Wydawnictwa św. Stanisława BM książka, której jest autorem razem z Saveriem Gaetem: Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego (Kraków 2015).

Bibliografia i publikacje syndonologiczne

Bonizzoni L. et al., Ageing of Flax Textiles: Fingerprints in Micro-Raman Spectra of Single Fibres, „Microchemical Journal” 2016, Vol. 125, s. 69-74, http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2015.11.011.

Carlino E. et al., Atomic Resolution Studies Detect New Biologic Evidences on the Turin Shroud, „PLOS ONE” 2017, No. 12(6), s. 1-13, https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0180487.

Damond P.E. et al., Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin, „Nature” 1989, No. 337, s. 611-615, http://dx.doi.org/10.1038/337611a0.

De Caro L. et al., X-Ray Dating of Ancient Linen Fabrics, „Heritage” 2019, No. 2(4), s. 2763-2783, http://dx.doi.org/10.3390/heritage2040171.

De Caro L. et al., X-Ray Dating of a Turin Shroud’s Linen Sample, „Heritage” 2022, No. 5(2), s. 860-870, http://dx.doi.org/10.3390/heritage5020047.

Faccini B., Fanti G., New Image Processing of the Turin Shroud Scourge Marks, [w:] Proceeding of the International Workshop on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images, a cura di P. Di Lazzaro, ENEA Research Center of Frascati, Frascati 2010, [on-line:] http://www.acheiropoietos.info/proceedings/FacciniWeb.pdff – 13 VII 2022.

Fanti G., Short Curriculum, [online:] http://sindone.dii.unipd.it/giulio.fanti/short%20curriculum%20ingl.html  – 23 VI 2022.

Fanti G. et al., Evidences for Testing Hypotheses about the Body Image Formation of the Turin Shroud, [w:] The 3rd Dallas International Conference on the Shroud of Turin, Dallas 8-11 September, 2005.

Fanti G. et al., Microscopic and Macroscopic Characteristics of the Shroud of Turin Image Superficiality, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54, No. 4, s. 40201-1-40201-8, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.4.040201.

Fanti G., Can a Corona Discharge Explain the Body Image of the Turin Shroud?, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54, No. 2, 020508, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.2.020508.

Fanti G., Hypotheses Regarding the Formation of the Body Image on the Turin Shroud: A Critical Compendium, „Journal of Imaging Science and Technology” 2011, Vol. 55, No. 6, s. 60507-1-60507-14, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2011.55.6.060507.

Fanti G., Comments on a Stochastic Hypothesis about the Body Image Formation of Turin Shroud, „The Journal of The Textile Institute” 2015, Vol. 106, No. 8, s. 900-903, https://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.961265.

Fanti G., Basso R., Mechanical Characterization of Linen Fibers: The Turin Shroud Dating, „International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering” 2017, Vol. 24, No. 2, 1750006, http://doi.org/10.1142/s0218539317500061.

Fanti G., Lattarulo F., Scheuermann O., Body Image Formation Hypotheses Based on Corona Discharges, [w:] The 3rd Dallas International Conference on the Shroud of Turin, Dallas 8-11 September, 2005.

Fanti G., Malfi P., Multi-Parametric Micro-Mechanical Dating of Single Fibers Coming from Ancient Flax Textiles, „Textile Research Journal” 2013, Vol. 84, No. 7, s. 714-727, http://dx.doi.org/10.1177/0040517513507366.

Fanti G., Malfi P., The Shroud of Turin: First Century after Christ!, 2nd ed., Singapore 2020, https://doi.org/10.1201/9780429468124.

Fanti G., Malfi R., Crosilla F., Mechanical and Opto-Chemical Dating of the Turin Shroud, „MATEC Web of Conferences, Workshop of Paduan Scientific Analysis on the Shroud” (WOPSAS 2015)” 2015, Vol. 36, 01001, https://doi.org/10.1051/matecconf/20153601001.

Fanti G. et al., List of Evidences of the Turin Shroud, [w:] Proceedings of the International Workshop on the Scientific Approach to the Acheiropoietos Images, a cura di P. Di Lazzaro, ENEA Research Center of Frascati, Frascati, 2010, [on-line:] http://www.acheiropoietos.info/proceedings/proceedings.php – 16 VII 2022.

Fanti G. et al., Non-Destructive Dating of Ancient Flax Textiles by Means of Vibrational Spectroscopy, „Vibrational Spectroscopy” 2013, Vol. 67, s. 61-70, http://dx.doi.org/10.1016/j.vibspec.2013.04.001.

Laude J.-P., Fanti G., Raman and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) Analyses of a Microsubstance Adhering to a Fiber of the Turin Shroud, „Applied Spectroscopy” 2017, Vol. 71, No. 10, s. 2313-2324, http://dx.doi.org/ 10.1177/0003702817715291.

Lazzaro P.D. et al., Deep Ultraviolet Radiation Simulates the Turin Shroud Image, „Journal of Imaging Science and Technology” 2010, Vol. 54, No. 4, 040302, http://dx.doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2010.54.4.040302.

Źródło ilustracji

Zbiory prywatne, http://sindone.dii.unipd.it/giulio.fanti/

Jakub S. Prauzner-Bechcicki

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, samodzielny pracownik Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących procesów w silnych polach laserowych, mikroskopii bliskich oddziaływań, polimeryzacji na powierzchniach tlenków metali, tworzenia nanostruktur organicznych i funkcjonalizacji powierzchni, zastosowania fizyki do potrzeb konserwacji i restauracji dzieł sztuki, kwantowej informatyki. Autor kilku artykułów o charakterze popularnonaukowym.

error: Content is protected !!